Privacybeleid

De Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
 
De Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a.
Provincialeweg 2
4504 AS Nieuwvliet
Nederland
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Het informeren en contacteren van leden
 • Het aanleveren van informatie.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam adres telefoon e-mail gegevens
 • Geboorte datum, datum van doop, datum van belijdenis, ingangsdatum lidmaatschap, datum van overlijden, datum van uitschrijven of attestatie verhuizing.
 • Burgerlijke staat, geslacht, namen en geboortedatum van partner kinderen of pleegkinderen
 • Functies of vrijwilligerstaken binnen de gemeente
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn: De Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die toegang hebben tot persoonlijke gegevens een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.
 • De toegang tot de ledenadministratie beperken tot het minimale noodzakelijk aantal personen.
 • Nieuwe vrijwilligers en kerkenraadsleden op hun verantwoordelijkheid wijzen en dat zij verantwoordelijk omgaan met digitale documenten en gegevens en de bewaartermijn.
 • De financiële gegevens van giften en bijdrages van leden enkele toegankelijk voor de administrateur en de penningmeester.
 • Regelmatig controle en overleg over de verwerking van de persoonlijke gegevensverwerking.
 • Het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming om de gemaakte afspraken te bewaken.
Rechten omtrent uw gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.